အစိမ္းေရာင္ေလးေတြနဲ့အရမ္းလိုုက္ဖက္တဲ ့ခင္၀င့္၀ါ
သူေလးလည္းလွသထက္လွလွ လာပါတယ္။

YOUR REACTION?